BIPOLÄR SJUKDOM

”Jag kan känna att det är fullkomlig katastrof, livet är fullständig katastrof, allt är poänglöst klockan 9.30. Sedan klockan 10.05 mår jag som en dröm och tycker att allting är kanon. Så går det. Så ser det ut hela dagen.”

FILIP HAMMAR

Källa: Filip och Fredriks podcast

Många av våra medlemmar blir diskriminerade och mobbade på arbetsmarknaden eller så saknar de jobb helt och hållet på grund av deras psykiatriska diagnoser. Det här bottnar oftast i okunskap från kollegor eller arbetsgivare. På sidan Stigmatisering av psykisk ohälsa i arbetslivet kan arbetsgivare lära sig mer om stigma och vad man kan göra för att förhindra det på arbetsplatsen.

För dig som arbetsgivare

Arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att medarbetarna på arbetsplatsen mår bra.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa och gråzonen mellan att må psykiskt bra och psykiskt dåligt är stor. Psykisk ohälsa kan vara allt från en psykisk diagnos till tillfälliga besvär som påverkar livet i större eller minde utsträckning. Symptomen kan vara oro, ångest, depression, förföljelseidéer, koncentrations- och kommunikationssvårigheter kan förekomma. Följden kan bli att det blir svårt att sköta sitt arbete, och skam- och skuldkänslor kan hindra människor från att söka hjälp.

Om du som arbetsgivare har någon på din arbetsplats som mår dåligt psykisk kan du vända dig till företagshälsovården för att få stöd. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation. Det är viktigt att arbetsledningen är beredd att stötta och ingripa i kritiska lägen. För en person med psykiska besvär är socialt stöd viktigt Arbetsgivaren bör vara uppmärksam och anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar. Förkortad eller flexibel arbetstid kan behövas och det bör finnas möjlighet till både gemenskap och avskildhet.

Några friskfaktorer i den psykiska arbetsmiljön:

  • Delaktighet – att kunna bidra och att vara behövd
  • Inflytande – att kunna påverka sitt jobb, både på kort och lång sikt
  • Utvecklingsmöjligheter – att få möjlighet till personlig utveckling, att lära sig nya saker och att ha ansvar för sitt arbete
  • Sociala relationer – goda sociala relationer med de man jobbar tillsammans med och med chefer/ledning
  • Rättvisa – att alla behandlas respektfullt och att inga särbehandlingar eller trakasserier sker

Som arbetsgivare är du väldigt välkommen att kontakta oss på Riksförbundet Balans eller våra lokalföreningar för mer information om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Vi kan ge dig information och vi besöker gärna arbetsplatser för att informera.

Organisationen NSPH har tagit fram utbildningsmaterial för arbetsgivare hur man kan hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen i studiematerialet ”Så gör du som chef”.

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket.

HIT KAN DU VÄNDA DIG