10 år. Ja så länge har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gällt i Sverige. Men trots att det har gått 10 år så finns det fortfarande allvarliga brister när det kommer till hur Sverige följer konventionen.
Funktionsrätt Sverige har tillsammans med alla medlemsförbund, bland andra Riksförbundet Balans, sagt att nu får det vara nog. Nu måste Sverige på allvar börja arbeta efter konventionen och se till att människor med funktionsnedsättningar får de rättigheter som konventionen slår fast att de ska ha.

I dag lanseras därför rapporten Respekt för rättigheter? som riktar skarp kritik och över 130 konstruktiva förslag på förändring för att Sverige ska börja leva upp till konventionens artiklar. Riksförbundet Balans tillsammans med 109 andra organisationer står bakom rapporten.

Konventionen har granskats artikel för artikel för att ta reda på hur väl Sverige följer dem och den visar att Sverige till skillnad från att gå framåt i utveckling under de här tio åren snarare gått bakåt på flera områden och klyftorna ökar för de som har funktionshinder.

Funktionsrätt Sverige har därför sammanställt förslag på vad Sverige måste göra för att börja arbete efter konventionens artiklar.

  • Säkerställ att ett rättighets-perspektiv för personer med funktionsnedsättning integreras i alla beslutsfattande offentliga organ
  • Identifiera och åtgärda luckor i befintlig lagstiftning för att genomföra och utkräva rättigheterna i konventionen
  • Ändra kommittéförordningen genom att införa krav på konsekvensanalyser som rör rättigheter för personer med funktions-nedsättning inför ny svensk lagstiftning.
  • Säkerställ att personer med funktionsnedsättning skyddas mot hatbrott och förtal i grundlag och brotts-balken i likhet med andra skyddade grupper
  • Genomför inkluderande budgetprocesser nationellt, regionalt och lokalt med syftet att minska ojämlikhet för hela befolkningen och redovisning av beaktande av åtaganden och progressivt genomförande av rättigheter i konventionen
  • Ta fram en handlingsplan för att undanröja hinder för tillgänglighet och integrera universell utformning i all offentligt finansierad forskning och utveckling•Tilldela tillräckliga resurser för att säkerställa rätten till ett självbestämt liv, med möjlighet att välja var och med vem man vill bo. Förhindra att barn och vuxna med funktionsnedsättningar skiljs från sina familjer och att nya institutioner bildas
  • Prioritera arbetet med att utjämna ojämlikhet i rättigheter för personer med funktionsnedsättning som rör globala mål för fattigdom, hälsa, utbildning, arbete, försörjning, boende, resande, trygghet och inflytande

Hela rapporten och information hittar på du på www.respektforrattigheter.se

Det är dags nu att vi får att samhälle för alla så gå in och stötta arbetet.