Ibland undrar vi vad och hur vårt intressepolitiska arbete görs!

Nedan finns en skrivelse till Arbetsmarknadsministern om att
drygt 600 000 personer i arbetsför ålder, uppger att de har en
funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att de ska få ett arbete.
Häribland finns människor med våra funktionsvariationer.
Vi kan till exempel vara rädda att tala om för en eventuell
arbetsgivare att vi har psykisk ohälsa.

Med vänlig hälsning
Simone Gynnemo
Förbundsordförande Riksförbundet Balans

 


Sundbyberg 2020-02-11

Sr Eva Nordmark

Skrivelse till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Gör ett ordentligt omtag om arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning!

Vi hyser en stor oro för våra medlemmars möjligheter att få stöd till arbete i kölvattnet av den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Både för vad som händer redan nu under förändringsprocessen, men också för den framtida utformningen av myndigheten och av den framtida arbetsmarknadspolitiken.

En del personer med funktionsnedsättning har inga särskilda behov av stöd för att få arbete. De har i jämförelse med övriga befolkningen en relativt hög sysselsättningsgrad och möter i stort inte andra hinder än de flesta. Det finns däremot en mängd personer med funktionsnedsättning som upplever stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Hela tio procent av befolkningen i Sverige i arbetsför ålder, uppger att de har en funktionsnedsättning som utgör ett hinder för att få ett arbete. Det är alltså en anmärkningsvärt stor grupp, idag mer än 600 000 personer och den andelen har varit statistiskt stabil under lång tid.[1] För dessa är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för den övriga befolkningen. Över tid kan vi också se att sysselsättningsgraden inte påverkas nämnvärt av konjunkturläget, vilket inte är fallet för andra grupper med utmaningar på arbetsmarknaden. De senaste årens historiskt starka arbetsmarknad har gynnat de flesta grupper utom denna, vilket tyder på att de arbetsmarknadspolitiska stöden inte fungerar tillfredställande. Utmaningarna ligger inte enbart hos Arbetsförmedlingen och myndighetens framtida uppdrag, utan även i hur de arbetsmarknadspolitiska stöden är utformade och hur de styrs. Och på i vilken grad företag och offentlig sektor är beredda att anställa personer med funktionshinder.

Personer med funktionsnedsättning i behov av arbetsmarknadspolitiska stöd är ingen homogen grupp, tvärtom är behoven mycket varierande beroende på funktionsnedsättning och individuella förutsättningar. Vissa kan ha ett primärt behov av fungerande arbetshjälpmedel, andra har behov av stödpersoner i form av personligt biträde, SIUS-konsulenter eller liknande. Ytterligare andra behöver ett flertal olika stöd, även stöd som ligger utanför de arbetsmarknadspolitiska stöden. En del stödbehov är tillfälliga, andra mer långvariga eller rentav livslånga. Hittillsvarande stödsystem lever inte upp till kraven för att möta den mångfald av behov som finns. Vi ser också att stödformerna idag inte alltid träffar rätt målgrupp. Det finns även ett behov av mer utvecklade stöd som inte enbart riktas till den som är arbetssökande utan till själva arbetsplatsen för att säkerställa en fungerande och långsiktigt hållbar arbetssituation.

 

Det finns starka skäl att se över arbetsmarknadspolitiken och inte minst de samlade arbetsmarknadspolitiska stöden som är riktade till personer med funktionsnedsättning. Vi är övertygade om att en utformning som bättre svarar upp mot de varierande behoven, en ökad träffsäkerhet och tydligare resultatstyrning av stöden, skulle kunna nå betydligt större framgång och effektivitet än hittills.

Från en samlad funktionsrättsrörelse vill vi gärna bidra till att hitta lösningar för en bättre fungerande arbetsmarknadspolitik för våra grupper. Vi föreslår att regeringen tillsätter en speciell utredning kring detta. Och från funktionsrättsrörelsen medverkar vi gärna aktivt i ett utvecklingsarbete. Vi har stor erfarenhet och kompetens, är måna om att alla olika funktionshinderperspektiv beaktas och vill bidra med vår kunskap i ett lösningsfokuserat arbete. Det förutsätter att regeringen och dess samarbetspartier är beredda att ta ett rejält omtag i arbetsmarknadspolitiken för våra medlemsgrupper.

 

Med vänliga hälsningar

Funktionsrätt Sverige, Lisa Wallenius

och våra medlemsförbund:

 

Afasiförbundet, Berit Robrandt Ahlberg

Astma- och Allergiförbundet, Maritha Sedvallson

Autism- och Aspergerförbundet, Ulla Adolfsson

Blodcancerförbundet, Lise-lott Eriksson

Bröstcancerförbundet, Susanne Dieroff Hay

Dyslexiförbundet, Bengt-Erik Johansson

Elöverkänsligas Riksförbund, Marianne Ketti

Fibromyalgiförbundet, Marie-Louise Olsson

Förbundet Blödarsjuka i Sverige, FBIS, Monika Westerberg

FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning,

Harald Strand

Föräldraföreningen Dyslektiska barn, FDB, Fredric Helgesson

HIV Sverige, Christina Franzén

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Maria Lundqvist Brömster

Hjärtebarnsfonden, Linda Sundberg

Huvudvärksförbundet, Jenny Norén

Mag- och Tarmförbundet, Margareta Röstlund

Mun och Halscancerförbundet, Owe Persson

Neuro, Lise Lidbäck

Njurförbundet, Håkan Hedman

Parkinsonförbundet, Eleonor Högström

Personskadeförbundet RTP, Marina Carlsson

Primär Immunbrist Organisationen, PIO, Maria Monfors

Prostatacancerförbundet, Kjell Brissman

Psoriasisförbundet, Tina Norgren

Reumatikerförbundet, Lotta Håkansson

Riksförbundet Attention, Anki Sandberg

Riksförbundet Balans, Simone Gynnemo

Riksförbundet Cystisk Fibros, RfCF, Johan Moström

Riksförbundet DHB, Jan Höglund

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH,

Barbro Hejdenberg Ronsten

Riksförbundet HjärtLung, Inger Ros

Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, Maria Montefusco

Riksföreningen Grunden, Andreas Pettersson

Schizofreniförbundet, Margaretha Herthelius

Stamningsförbundet, Leif Jonasson

STROKE-Riksförbundet, Ove Puisto

Svenska Celiakiförbundet, SCF, Bengt Fasth

Svenska Diabetesförbundet, Thomas Löfvenius

Svenska Downföreningen, Veronica M Hallberg

Svenska Epilepsiförbundet, SEF, Berndt Ohlin

Svenska OCD-förbundet, Lena Nilsson, ordförande

Tandvårdsskadeförbundet, Ann-Marie Lidmark

Ångestförbundet ÅSS, Lena Huss

 

I samarbete med

Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, Amanda Lindberg

Förbundet Unga Rörelsehindrade, Hanna Öfors

Hörselskadades Riksförbund, HRF, Mattias Lundekvam

Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Maria Persdotter

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, Åsa Henningsson

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF, Juni Sowell

Synskadades Riksförbund, SRF, Håkan Thomsson

Unga Hörselskadade, Jonathan Elebjörk Wahlström

Unga Reumatiker, Cajsa Helin Hollstrand

Ung med Psoriasis, Liza Nyström

 

 

[1] Återkommande fördjupade AKU:n som genomförts sedan 1998.