Göteborgs universitet söker personer som blivit diagnostiserade med depression. Studien baseras på individuella intervjuer.

Så här skriver Elias Ternström, doktorand i socialt arbete om studien:

Personer som är intresserade eller bara har frågor om studien kan kontakta Elias Ternström via telefon, sms eller mejl. Ni kommer också få en längre skriftlig information om vad det innebär att delta i studien. Jag kan också skicka den längre informationen till er utan att vi har en konversation. Vi bokar dock inte in en intervju förrän vi har haft en konversation via mejl eller telefon.

För närvarande genomförs en studie vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, som syftar till att förstå tankar och upplevelser av depression.
Det är dina erfarenheter av hur något omvälvande i din syn på din omvärld eller tillvaro förändrades under din depression som står i centrum.
Där detta kan upplevs vara svårt att förklara för andra personer. Syftet med studien är att denna ska förbättra behandlingsmöten mellan personer med depression och professionella.

Till studien söks framför allt personer som diagnostiserats med medelsvår depression. Du kan också medverka ifall du har en annan depressionsdiagnos eller ifall du inte vet vilken depressionsdiagnos du har. Till studien söks dock inte personer med svår depression där behandling ges av psykiatrin. Personer som inte på något sätt behandlas för sin depression söks inte heller. Studien baseras på intervjuer där vi kommer prata om tre teman:
(1) Hur upplevs de depressionsupplevelser som är svåra att förklara för andra personer.
(2) Hur upplevs det att bli förstådd, i dessa svårförklarliga depressionsupplevelser, av en annan person (såsom till exempel en vän eller en familjemedlem).
(3) Hur möten med olika professionella (tex läkare, kurator eller personer från Försäkringskassan) påverkar de tankar och upplevelser om svårförklarliga och omvälvande depressionsupplevelser som är i fokus under våra samtal.

Studien baseras på individuella intervjuer. Du får gärna bestämma tid och plats för intervjun. I annat fall föreslås avskilda grupprum vid Göteborgs, Malmö eller Stockholms universitet, beroende på var du bor. Du kommer att tillfrågas om intervjuaren, Elias Ternström, får ljudinspela intervjun. Detta kan du tacka nej till. Deltagandet är under alla steg frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att du behöver ange någon speciell orsak till detta. I den färdiga studien kommer ditt namn att ändras till ett som inte påminner om ditt riktiga. Under slutet av intervjun kommer du även att tillfrågas om du vid ett senare tillfälle är intresserad av att fortsätta att reflektera kring vad vi har pratat om under intervjun. Detta kommer i så fall att ske genom antingen en längre skriven berättelse eller dagboksskrivande. Du behöver dock inte bestämma dig för om du vill göra detta under själva intervjutillfället.

Är du intresserad av att delta i studien? Tag då kontakt med Elias Ternström via telefon eller mejl. Då får du mer information och vi kan diskutera om och hur vi går vidare. Du kommer även få ett informationsbrev med mer information om studien och vad det innebär att medverka.

Vänliga hälsningar,
Elias Ternström, doktorand i socialt arbete.
elias.ternstrom.2@socwork.gu.se
Tel: 073 542 39 45