Förhoppningen är att det ska minska sjukskrivningarna genom att ge arbetsgivarna rätt kunskap och metoder.
Metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare vid ohälsa och sjukfrånvaro, AD-A, kan förhoppningsvis minska stigmat kring psykisk ohälsa på arbetsplatser.

– Förhoppningsvis kan metodstödet AD-A var ett stöd för detta, säger Therese Eskilsson lektor vi Umeå Universitet i samhällsmedicin och rehabilitering.

Det är arbetsgivaren och chefen som har det yttersta ansvaret att se till att de anställda på en arbetsplats har en bra arbetsmiljö. Det kan handla om den rent fysiska miljön men också om den psykiska.
Men att närma sig en anställd och fråga hur personen mår psykiskt är inte helt lätt. Therese Eskilsson, lektor vi Umeå Universitet, har tillsammans med sina kollegor utvecklat metodstödet AD-A för att göra det lättare att prata om psykisk ohälsa och hälsa med anställda.

– Det kan vara väldigt känsligt att prata om. Som chef kan man uppleva att det är svårt att ställa denna typ av frågor. Men det är väl som det är i samhället i stort, säger Therese Eskilsson.

Hon menar att cheferna vet att de har ett ansvar att upprätta en bra arbetsmiljö och agera samt genomföra åtgärder om det behövs för en anställd. Men man har väldigt lite kunskap i hur man ska prata med en anställd för att få reda på hur personen mår eller vilka konkreta anpassningar som behövs på arbetsplatsen.

– Man kanske säger till en medarbetare som mår dåligt att personen ska göra som den vill eller ”Gör så att det blir bra för dig”. Men det kan ju bli ännu mer stressade för en person som mår dåligt. Det är bättre att man är tydlig, berättar hur personen ska jobba och fråga om den behöver något stöd för att klara av arbetsuppgifterna, säger Therese.

Metoden utarbetades i början av 2000-talet för personer med utmattningssyndrom. Therese och hennes kolleger har sedan vidareutvecklat metodstödet och anpassat den till chefer. Förhoppningen är att metodstödet ska ge arbetsgivare stöd i att förebygga ohälsa och hjälpa en person innan den blir så pass sjuk så att den måste sjukskrivas.

– I sjukvården används metoden oftast vid en sjukskrivning. Tänk om cheferna kunde arbeta med metoden innan personer blir så sjuk så att den måste sjukskrivas, i ett tidigt skeende, och använda den som ett stöd för att agera när en medarbetare mår dåligt och förhoppningsvis kanske kunna förhindra en sjukskrivning. Det var så vi tänkte när vi vidareutvecklade metoden, säger Therese.

Therese Eskilsson, lektor vi Umeå Universitet

Kärnan i metodstödet är att man tidigt ska upptäcka varningssignalerna för ohälsa, agera sen direkt och planera in uppföljningar för åtgärder för medarbetaren.
Metodstödet är utformat som en manual med frågor så att cheferna kan föra en dialog med medarbetarna. På så vis blir det enklare och tydligare för chefen att forma arbetet på bästa sätt för den anställde. Frågorna rör bland annat ämnen som anpassningar på arbetsplatsen, arbetsuppgifter och balans i arbetet men också privatliv.

– Vi vet att vi alla levar i en kontext, det är både arbete och livet hemma, och allt vad som kan hända och ske hör ihop och påverkar varandra. Så den här metoden har även frågar om hur det är hemma. Det kan kännas svårt och obekvämt att man som chef ska lägga sig i det. Men det handlar om en förståelse och omtanke. Om det är tufft hemma ja då kan vi göra någonting på arbetet så att det blir lättare för dig att gå på jobbet, förklarar Therese.

Det finns också en fråga om trygghet i relationer för att lyfta frågan om våld i nära relationer.

– Jag tänker att vi behöver bli bättre på alla arenor i samhället för att lyfta det här med våld i nära relationer och kan en chef då ställa den frågan så är det fantastiskt. Det är upp till medarbetaren om man vill berätta om sitt privatliv, vill man inte berättade så behöver man inte. Men det finns en öppning, om jag känner att jag faktiskt vill berätta att jag inte är i en trygg relation, så kan jag göra det, säger Therese.

I dag finns det flera arbetsgivare som redan har testat på att använda sig av metoden. I Vindelns kommun i Västerbotten använder chefer metoden. I Umeå kommun använder man sig av den under rehab-processen när en medarbetare blivit sjukskriven.

Nästa steg är att digitalisera metodstödet. I dag finns den att ladda ner som en broschyr helt gratis men med en digital variant kommer man också kunna erbjuda en webbutbildning och fler verktyg.

Om du får gissa, kommer stigmatiseringen och fördomarna kring psykisk ohälsa att minska hos de företag som testar metoden eller har testat den? 

– Jag tror att när man ska implementera metoden på en arbetsplats så börjar man

prata om de här frågorna på ett sätt man inte gjort tidigare. Om chefen systematiskt använder sig av metoden då blir det kanske mer öppet och tillåtet att prata om hälsan också. Jag hoppas att den ska kännas så lätt att använda så att det blir av att man gör det. Så förhoppningsvis så det blir inte sämre i alla fall. Viktigaste är att man gör något, säger Therese.


Johanna Höst
johanna@balansriks.se