En lag som kräver omtag. Ja det har Vård och omsorgsanalys valt att kalla granskningen av patientlagen. En lag som är till för dig som patient och som ska säkerställa patientens integritet, självbestämmanden och delaktighet. Lagen trädde i kraft 1 januari 2015.

På uppdrag från regeringen fick Vård och omsorganalys i uppgift att granska lagen och hur den hittills har efterföljts. För att ta reda på det genomförde myndigheten bland annat intervjustudier med olika patientgrupper som de såg kan vara extra utsatta. Riksförbundet Balans var en organisation som deltog i en sådan intervju.

Slutsatsen av granskningen är att det finns en del förbättringsåtgärder men också en del ljusglimtar. Det finns till exempel tydliga brister i vårdens tillgänglighet,
delaktighet, kontinuitet och samordning. Även de med sämre hälsa och de med utländsk bakgrund har sämre erfarenheter av vården, skriver myndigheten i sammanfattningen av rapporten. Men man skriver också att ”patienter med relativt större vårdbehov tycks möjligheterna till delaktighet och informationskontinuitet ha förbättrats”. Samt att ”en högre andel patienter anger att de fått en individuell plan till hjälp för att samordna insatser från vård och omsorg”.

I de intervjustudier som gjordes med patientföreträdare med psykisk sjukdom pekade man framförallt på tre punkter där vården måste bli bättre.

  • Vården måste ge patienten mer inflytande över sin vård och behandling
  • Närstående behöver involveras mycket mer än vad som görs idag
  • Kravet på samtycke – patienter kan sakna sjukdomsinsikt och erbjuds inte den vård som behövs

Myndigheten rekommenderar flera åtgärder eller förbättringar för att lagen ska efterföljas bättre och för att stärka patientens ställning. Man anser att regeringen måste tydliggöra vem som bär ansvaret för att lagen efterföljs, vårdgivare måste bli bättre på att informera och anpassa informationen om patientlagen till patienterna samt att huvudmän samt universitet och högskolor bör
genom kunskapsstöd och utbildning stärka kunskapen om metoder som stödjer tillämpningen av patientlagen.