En högre andel av manliga chefer har negativa attityder mot personer med depression än kvinnliga chefer. Högt uppsatta chefer har också fler negativa attityder än de lägre cheferna.
Det visar universitetslektorn Monica Bertilssons undersökning av hur chefer hanterar medarbetare med depression och ångestsjukdomar.

Syftet med undersökningen är att man ska ge cheferna bättre kunskap för att kunna stötta sina anställda med ångest och depressionssjukdomar. På så vis hoppas man att medarbetare snabbare ska komma tillbaka efter en sjukskrivning.

– Vi har ett forskningsprogram som handlar om hur vi ska få kunskap så att vi kan stötta människor att vara kvar i arbetslivet. Det vi vet är att när människor går in i en sjukskrivning så ökar risken för att man faller ut från arbetslivet. Men det här är ju människor som självklart ska vara kvar i arbetslivet så hur ska vi skaffa oss kunskap för att kunna stötta dem i arbetslivet, säger Monica Bertilsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Psykisk ohälsa i form av depression och ångestsjukdomar är utbredd i Sverige. Cirka fyra procent av Sveriges befolkning har diagnosen depression och cirka 24 procent har problem med ångest. Men kunskap om hur chefer på den svenska arbetsmarknaden ska bemöta och möta arbetstagare med depression och ångest är liten. Så för att öka den kunskapen har Monica valt att vända sig till just cheferna.

Monica Bertilsson, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

I studien hon arbetat med ingick 3300 chefer inom offentlig och privat sektorn. De fick bland annat svara på en attitydundersökning utifrån ett index med tolv olika påståenden. Ett av påståendena var ”Jag skulle inte anställa en person som jag vet har depression”. Och mellan 15 och 20 procent av deltagarna svarade att de inte skulle anställa en person om man visste att personen hade depression.

Kan man se några tendenser till varför det ser ut så?

– Jag skulle säga att det är som med befolkningen, man har en rädsla för psykiska sjukdomar. Det är det ena. Men det andra faktumet, som man heller inte kan bortse ifrån, är att depressionssjukdomar påverkar i väldigt hög grad arbetsförmågan. Du som arbetsgivare vet hur arbetsförmågan kan bli söndertrasad om du mött en person som har varit deprimerad.

Attitydundersökningen visade också att det var en högre andel manliga chefer som hade en negativ attityd mot personer med depression än kvinnliga chefer. Ju högre position chefen också hade ju fler negativa attityder mot personer med depression fanns.

– Tittar man på de personer som är vd så är det ju personer som verkligen klarar av arbetslivet, som troligtvis har fått ta i hårt och gjort mycket för att klara sig. Skaffat sig en mentalitet av att man ska klara sig i arbetslivet, att man inte ska ge efter för olika saker.

Däremot förändras den negativ attityden om chefen kände någon eller hade träffat någon med ångest eller depression, berättar Monica.

Syftet med projektet är att cheferna ska få rätt förutsättningar och kunskap. Nästa steg är därför att undersöka chefernas förutsättningar för att de överhuvudtaget ska kunna stötta medarbetare med depression och ångest.
– Det kan handla om att hur den högsta ledningen förhåller sig till de här frågorna, vad man har för stöd och support själv som chef. Vi frågar också om det är möjligt att ta tag i frågor om psykisk ohälsa arbetsplatsen. Chefer får ju mandat både uppifrån och nedifrån som i väldigt hög grad formar chefen. Är man då chef på en arbetsplats där medarbetarna själva inte vill eller har negativa attityder till psykisk sjukdom ja då är det inte lätt som chef att göra det heller, säger Monica.

Baserat på de två projekten hoppas Monica att man sedan ska kunna utforma en chefsutbildning.

– Först har vi fått kunskap om hur chefer har det och vad chefer gör. Nu vill vi få kunskap om förutsättningarna för att cheferna ska göra någonting, säger hon.

Johanna Höst
johanna@balansriks.se