Journal och sekretess

Sekretess

Frågor om sekretess kan diskuteras med närmaste chef och i nästa steg med verksamhetschefen eller medicinskt ansvarig sjuksköterska. Man kan också vända sig till juristen i landstinget eller kommunen om man undrar över något.

Sekretessbestämmelserna i OSL,  Offentlighets- och sekretess lagen,  innebär att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Varken till utomstående eller inom avdelningen. Den gäller alltså inte bara vårdpersonal, utan alla som på något sätt har med hälso- och sjukvård att göra som till exempel även studerande, PRAO, städ- och driftpersonal.

Sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patients vård. Man ska alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om han eller hon i sin tur också har tystnadsplikt.

Skyldighet att utfärda intyg om vården

Patientdatalagen 3 kap. 16§
Den som enligt 3§ är skyldig att föra patientjournal ska på begäran av patienten utfärda intyg om vården.
Detta innebär att du kan få ett intyg om varje möte du har.