Kallelse går ut i vecka 10, anmälan i vecka 14 och länk i zoom i vecka 16.  Varje förening får utse 2 ombud. Förening med över 100 medlemmar får utse ytterligare ett ombud per 100 medlemmar (max 4 st).

Handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga för ombuden senast 2 veckor (vecka 14) före stämman från hemsidan. Motioner till stämman lämnas till respektive lokalförening. Denna behandlar motionen och översänder med eget yttrande förslaget till Riksförbundet Balans styrelse senast fyra (4) veckor före stämman. Riksförbundets styrelse skall vid årsstämman avge skriftligt yttrande.

Handlingarna hittar du här:

Dagordning

Nomineringsprocessen

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning

Not från Balans Riks till årsredovisningen

Revisionsberättelse

Granskning av revisionsberättelse av revisorer

Fastställande av medlemsavgifter

Verksamhetsplan

Budget

Motion – vad får vi för det

Styrelsens svar till motion

/Styrelsen i Balans Riks