Enligt Socialstyrelsen är anhöriga personer som vårdar eller stödjer en närstående. Närstående är den personen som lider av en sjukdomsbild och tar emot vård och stöd.
Föräldrar, barn, syskon, vänner, arbetsgivare och andra personer kring den närstående kan vara anhöriga.
Socialnämnden ska genom kommunen erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående. Vilken form av stöd som erbjuds skiljer sig åt mellan de olika kommunerna.
Enligt NKA (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) är det närmare var femte person i vuxen ålder som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående i Sverige. Risken av ohälsa är större hos den som är anhörig. Ju mer omfattande omsorg, desto mer påverkas livskvalitén till det sämre. Närmare 100 000 anhöriga har behövt minska sin arbetstid eller sluta arbeta på grund av omsorgsgivande.
2012 fastslog Socialstyrelsen att det handlar om drygt 1,3 miljoner personer som är anhöriga. I Socialstyrelsens studie var det 12 procent av kvinnorna, och 9 procent av männen som antingen gått ned i arbetstid eller tvingats lämna arbetet på grund av omsorg om närstående.
Det är därför viktigt att man som anhörig tar hand om sig själv, för att orka vara ett stöd till sin närstående. Vi har träffat några av de kommunala anhörigstöden som finns i landet för att höra hur de arbetar i sin kommun.

 

Arianne Axewill 49 år, Örebro, Enhetschef för Anhörigcentrum och Personligt ombud i Örebro kommun

Anhörigcentrums verksamhet fungerar som navet vad gäller anhörigstöd i Örebro kommun. Vi arbetar individuellt och flexibelt. För oss är det viktigt att lyssna in vad just den här personen som vi möter behöver. Något som ofta efterfrågas är information, råd och vägledning, enskilda stödsamtal, att få delta i anhöriggrupp där man träffar likasinnade men också att få avlösning. Vi stödjer och stöttar verksamheter som möter anhöriga både internt och externt. Vi arbetar med att främja för en utveckling av anhörigstöd och att sprida kunskap om att vara anhörig och vad anhöriga behöver. Det får vi möjlighet att göra när vi informerar om anhörigstöd på bland annat Regionen Örebro län, Örebro universitet och övriga som efterfrågar oss. Vårt mål är att anhöriga skall känna sig trygga, sedda och lyssnade på. Det finns ingen anhörig som är den andra lik men det som många behöver är friskvård, kunskap och gemenskap vilket vi erbjuder genom Anhörigcentrum.
Vi är mest stolta över den stora samverkan som vi har med verksamheter, organisationer, föreningar och frivilliga. Utan det så skulle det vara svårt att nå ut med all kunskap om anhörigstöd men även att få de som är i behov av stöd att få kännedom om Anhörigcentrum. Sen är det naturligtvis mina eminenta medarbetar som gör ett fantastiskt bra arbete. De har hög arbetsmoral och ett mycket gott bemötande där det ges tid att dela sina tankar, men även där man känner sig sedd och vet vart man skall vända sig i frågor och funderingar vilket har gjort att situationen som anhörig har förbättrats. Detta bekräftar utvärderingar som gjordes 2018.

 

Anna Jepsen, 42 år, Bromma, Anhörig- och äldrekonsulent

Jag arbetar i Bromma stadsdel med alla målgrupper utom missbruk och barn som anhöriga. Jag erbjuder enskilda samtal där man kan få råd och stöd. Att personal får kunskap kring anhörigstöd och hur de kan hjälpa är viktigt så jag ordnade inspirationsdagar för personal i Bromma i höstas och våras, allt från chefer till omsorgspersonal, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och biståndshandläggare deltog.
Då det gäller arbete med målgrupperna under 65 arbetar jag mycket stadsövergripande. Jag ingår i olika arbetsgrupper som arbetar med stöd till anhöriga i Stockholms stad.
I arbetsgruppen anhörigkraft arbetar jag tillsammans med anhörigkonsulenter från 5 andra stadsdelar med att anordna aktiviteter och stödjande insatser för anhöriga utifrån psykisk hälsa. Vi anordnar föreläsningar, anhörigcirklar och MåBra aktiviteter som träningsgrupper, mindefulnessgrupper och föräldrabarnträningsgrupper. Vi anordnar även anhörigcirklar/grupper utifrån var vi ser behovet finns. De stödinsatser vi erbjuder är ofta i samarbete med externa intressenter som frivilligorganisationer och kommunen. Allt vi anordnar är kostnadsfritt.
Jag brinner lite extra för gruppen anhöriga till personer utanför arbete och studier (hemmasittare). Det är en grupp anhöriga som har det så tufft. Särskilt de med barn/annan närstående som är över 29. Det finns väldigt lite hjälp att få då de närstående, ofta med psykisk ohälsa eller diagnosticerad/odiagnosticerad NPF, inte själva söker hjälp och det är ett kriterium för att man ska få hjälp. Detta gör att de anhöriga tar hela ansvaret för sina närstående, ofta barn. De har sin närstående boende hemma eller betalar hela hyran för barnet i den lägenhet barnet bor i, de försörjer sin närstående och de har ofta väldigt ansträngd relation till sina närstående. Vissa anhöriga jag talat med kan inte gå i pension, de måste arbeta mer än vad de vill, de hotas av att bli vräkta pga av att de tvingats ta lån för att klara ekonomin, använder sina sparpengar, de utsätts för våld i nära relation, och de kan inte leva sina egna liv. Jag har ett mål att inom projektet anhörigkraft kunna ge stöd till dessa anhöriga och har börjat titta på möjligheter till att ordna en navigeringskurs och en anhöriggrupp för dessa anhöriga.
Jag är mest stolt över min chef. Innan jag började fanns inget anhörigstöd för anhöriga till personer under 65. Hon har gett mig förtroende att arbeta utifrån var jag ser att behovet finns. Det gör att jag på ganska kort tid kunnat utveckla ett stöd anpassat till Brommas behov. Ett stöd som jag också kan fortsätta utveckla.

 

Kristina Sandgren, 47 år, Umeå, Anhörigkonsulent
Marianne Bäckström, 57 år, Umeå, Anhörigkonsulent/Socionom
Annette Bergstrand, 56 år, Umeå, Anhörigkonsulent/Sjukgymnast
Riitta Päivärinta, 62 år, Umeå, Anhörigkonsulent/minoritetssamordnare

I Umeå kommun erbjuder enheten för prevention stöd till anhöriga genom serviceinsatser
– Samtal
– Information
– Utbildningar
– Samtalsgrupper
– Sociala aktiviteter
– Flexibel avlösning
Vi är mest stolta över att vi arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla stödet till anhöriga och bidra till att bryta ensamhet och isolering bland medborgarna.
Vi har en bred samverkan mellan interna och externa aktörer samt med anhörigföreningar och frivilligorganisationer.
Våra olika stödformer och utbildningar till anhöriga som syftar till att förebygga psykisk, fysisk och social belastning.
Att vi alltid försöker arbeta utifrån anhörigfokus med öppenhet, tillgänglighet och respekt för varje enskild anhörig.

Länkar:
Socialstyrelsen om anhöriga
Anhörigas riksförbund
NKA-nationellt kompetenscentrum anhöriga

Mariah Levicsek,
Projektledare Anhöriga