» » » Vill du veta hur psykiatrin är uppbyggd i din län?

Vill du veta hur psykiatrin är uppbyggd i din län?

Kategori Nyheter | 0

I kartläggning av specialistpsykiatrin 2016 kan du läsa om organisation, personalsituation, större förändringar/händelser under året samt framtidsplaner/utvecklingsområden i hela Sverige.
För femte gången i ordningen genomfördes under våren 2017 en kartläggning av specialistpsykiatrin i Sverige. Kartläggningen omfattar siffror från 2016 i samtliga landsting och regioner.

Uppdrag Psykisk Hälsa har, tillsammans med Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin vid Sveriges Kommuner och Landsting, givit Nysam i uppdrag att i alla landsting och regioner samla in data och ta fram rapporter inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri.

Kartläggningen omfattar bland annat landstingens resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, diagnosgrupper, personal samt kostnader, men också vård inom olika lagrum (HSL, LPT, LRV). Syftet med kartläggningen är att inspirera till kunskapsutbyte och att bli en del av landstingens analyser och förbättringsarbete inom psykiatrisk specialistvård. Rapporterna speglar likheter och skillnader på landstings-/regionnivå men det är viktigt att komma ihåg att rapporterna inte beskriver orsaker.

Kartläggning 2016 – Barn- och ungdomspsykiatri

Kartläggning 2016 – Vuxenpsykiatri

Kartläggning 2016 – Rättspsykiatri

Den 17 maj presenterades utvalda delar av rapporternas innehåll under dagen Psykiatrin i siffror.
Läs mer och se webbsändningen i efterhand.

Bakgrund

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört återkommande kartläggningar av specialistpsykiatrin som har inbegripit vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Kartläggningarna har gjorts vartannat år sedan 2008 och den näst senaste kartläggningen genomfördes 2014, vars resultat presenterades i form av en rapport våren 2016.

Läs om kartläggningen av specialistpsykiatrin 2014

Nysam samlar sedan slutet av 90-talet in verksamhetsdata inom ett stort antal områden, däribland vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdrag Psykisk Hälsas kartläggning och den data som Nysam samlar in överlappar till stora delar. Det finns i och med det fördelar med att samla datainsamlingen till ett gemensamt tillfälle via ett gemensamt system. För landsting/regioner som tidigare deltagit i Nysam blir det ytterligare en positiv effekt då insamlingen går från två till en gemensam.

Källa: Uppdrag psykisk hälsa >>