» » » Stora brister i psykiatrisk vård av unga

Stora brister i psykiatrisk vård av unga

Kategori Nyheter | 0

Bältning av ungdomar med psykiska problem är mycket vanligare än vad som rapporteras. Och skyddet av tvångsvårdade barns rättigheter brister, enligt en rapport från Barnombudsmannen, BO.

Rapporten bygger på samtal med 62 barn och unga i åldrarna 8-24 år. De har delat med sig av sinalogo_bo_bigger erfarenheter från elevhälsan, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin och psykiatrisk slutenvård och tvångsvård. Samtalen har kompletterats med information från patientregistret och domar om beslut om tvångsvård, samt beslut och dokument om tvångsåtgärder från flera vårdenheter.

BO anser att tillsynsmyndigheter och beslutsfattare en felaktig bild av hur ofta tvångsåtgärder tillämpas mot barn inom psykiatrin genom en underrapportering till patientregistret.

Bara i det urval av barn och ungdomar som BO har gjort förekommer fler bältningar på sex månader under 2012, än vad som rapporterades till Socialstyrelsen under hela året. Totalt rapporterades 136 fall av fastspänningar på 35 barn, de flesta flickor. Dokumentationen är bristfällig trots att det handlar om långtgående tvångsåtgärder mot barn.

Skyddet av deras rättigheter brister genom att lagstiftningen inte skiljer på barn och vuxna. Samma tvångsåtgärder kan användas mot ett barn som mot en vuxen. Tvångsvård och tvångsåtgärder måste skilja på barn och vuxna och utgå ifrån ett barnrättsperspektiv, enligt BO som föreslår att det inrättas en barnlots i varje region/landsting för att skapa en lätt väg in i vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt. Elevhälsan vid skolorna måste stärkas.

Självmorden har minskat sedan 1990-talet i alla åldersgrupper, utom bland barn och unga. År 2012 begick 22 barn och unga självmord vilket motsvarar cirka en av 100 000 barn och unga. I dag försvåras arbetet av myndigheternas sekretess gentemot varandra. Det gör att ingen får en helhetsbild av problemen vilket kan få förödande följder. Det måste bli bättre, enligt BO som även vill se en noggrannare uppföljning av självmord bland barn.

BO vill också att barns rätt till självbestämmande och integritet gentemot vårdnadshavare utreds, och att lagarna tydligare visar på barnets rätt till information och delaktighet i vården.

Källa: Riksdag&Departament 11:15 26 Mar. 2014