» » » Brev till Hsn

Brev till Hsn

Kategori Utan kategori | 0

Skrivelse Beträffande Framtidens psykiatri i Stockholms län
Det som kan läsas i SLL-rapporten Framtidens Hälso- och sjukvård beträffande psykiatri kan inte betraktas som seriöst beslutsunderlag. Ändå beslutade fullmäktige för Stockholms läns landsting
i juni 2011 att psykiatrin för nära 2 miljoner boende i Stockholms län ska utsättas för en genomgripande omorganisation under en begränsad period, som vi ser det ett experiment.

Ett skäl är att Nya Karolinska Sjukhuset NKS byggs med starkt begränsad kapacitet vad gäller sängplatser. För att skapa nya platser vill landstingets beslutsfattare i princip få bort psykiatrin från akutsjukhusen. Att man inte utrett konsekvenserna för akutsjukhusen av utformningen av nya NKS måste ses som ett planeringsmisstag. Det kan ifrågasättas om beslutet beträffande psykiatrin i juni
är fattat i enlighet med regelverken för offentlig verksamhet.

Det borde ses som självklart att djupgående ingrepp i en stor och komplicerad vårdorganisation som länspsykiatrin kräver omfattande förarbete. Vi menar att frågan måste återföras och att en kvalificerad utredning tillsätts med uppgift att genomlysa dagens vårdsituation samt föreslå långsiktiga förändringar av länets psykiatri – samt att dessa förändringar genomförs lugnt
och metodiskt.

Efter uppvaktningar från psykiatrins patient – och anhörigorganisationerna till politikerna under sommaren där oro kring detta beslut framförts, talar politiker och tjänstemän om inflytande från patienter och anhöriga i processen. Med tanke på sakens komplikationsgrad och den orimligt korta tidsperiod som skisseras innan förvaltningen ska lägga fram ett förslag till förändring (februari 2012) framstår det som i det närmaste omöjligt för intresseorganisationerna att på ett adekvat sätt tränga in
i och delta i förändringsprocessen.

Väl fungerande psykiatri handlar i mångt och mycket om samarbete. Samarbete öppen/ slutenvård, mellan specialmottagningar och kommuner, försäkringskassa, arbetsförmedling – samt på senare år också med privata utförare; det senare ett samarbete som lämnar övrigt att önska och där patienter farit illa i en snabb omvandlingsprocess. Det rör sig här om kvalificerad organisationsutveckling som kräver psykiatrisk kompetens också på planeringsnivån. Där behövs kunskaper inom området organisationsutveckling. Vi är oinformerade om huruvida adekvat kompetens finns på denna nivå.

Om den stora förändring som politikerna aviserat ska leda till förbättringar och inte försämringar av vården behövs en professionell process, inte en sådan som nu skisseras. Från intresseorga-nisationerna ställer vi kravet på en stödfunktion i form av en eller flera konsulter, jämför löntagarkonsulter som på det offentliga området kan kallas in när exempelvis en myndighet står inför eller mitt i en större förändringsprocess, vilken kan röra allt från organisationsformer till övertalighet och omställning. Det behövs stöd i att kunna hantera och att bedöma ett omfattande förändringsarbete.

En sådan funktion kan vara våra organisationer behjälplig bland annat med att skaffa in underlag från patienter och anhöriga kring vilka förändringar av vården som är nödvändiga och önskvärda. En konsult kan också ge stöd i bedömningar av bärigheten i de skisser, utkast och förslag till förändring som planeringskontoret förväntas leverera, nb om beslutet från i juni inte upphävs. Med tanke på att den förändringsprocess som skisserats i fullmäktiges beslut kommer att gå lös på miljarder är ett sådant stöd för intresseorganisationerna en jämförelsevis liten utgift.

Stockholm 2011-10-25

Spes i Stockholm
RSMH Stockholms läns distrikt
RFHL Stockholmsavdelningen
Föreningen Balans
Schizofreniförbundet/ IFS Stockholmsdistrikt

Kontakt Spes: pirjo.strate_hiltunen@comhem.se RSMH arne.arenteg@gmail.com
RFHL per.sternbeck@rfhl.se Balans info@foreningenbalans.se
Schizofreniförbundet mona.beckman@telia.com