Begrepp och förkortningar

CHÖL – Chefsöverläkare


CSSK – Chefssjuksköterska


FoU – Forskning och utveckling


FoUU – Forskning, utveckling och utbildning


HO – Handikappombudsmannen


HSAN – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd


HSN – Hälso- och sjukvårdsnämnden


IFS – Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser


JO – Justitieombudsmannen


Jämo – Jämställdhetsombudsmannen


KP – Kontaktperson


KRIS – Kriminellas revansch i samhället


LOB – Omhändertagande av berusade personer


LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård


LRV – Lagen om rättspsykiatrisk vård


LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade


LVM – Lag om vård av missbrukare i vissa fall


LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga


MA – Medicinskt ansvarig


MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska (i kommunen)


NSPH – Nationell samverkan för psykisk hälsa


PAL – Patientansvarig läkare


PAN – Patientnämnden


PO – Personligt ombud


RFHL – Riksföreningen för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende


RSMH – Riksförbundet för social och mental hälsa


SLL – Stockholms läns landsting


SLSO – Stockholms läns sjukvårdsområde


SoL – Socialtjänstlagen


SPES – Suicidprevention och efterlevandes stöd


ÅSS – Ångestsyndromsällskapet


Källa:  Norra Stockholms Psykiatri