FÖRKORTNINGAR
CHÖL Chefsöverläkare
CSSK Chefssjuksköterska
FoU Forskning och utveckling
FoUU Forskning, utveckling och utbildning
HO Handikappombudsmannen
HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
HSN Hälso- och sjukvårdsnämnden
IFS Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser
JO Justitieombudsmannen
Jämo Jämställdhetsombudsmannen
KP Kontaktperson
KRIS Kriminellas revansch i samhället
LOB Omhändertagande av berusade personer
LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård
LRV Lagen om rättspsykiatrisk vård
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
MA Medicinskt ansvarig
MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska (i kommunen)
NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa
PAL Patientansvarig läkare
PAN Patientnämnden
PO Personligt ombud
RFHL Riksföreningen för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa
SLL Stockholms läns landsting
SLSO Stockholms läns sjukvårdsområde
SoL Socialtjänstlagen
SPES Suicidprevention och efterlevandes stöd
ÅSS Ångestsyndromsällskapet

Källa:  Norra Stockholms Psykiatri